Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4155 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3693 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3378 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Acord d'aprovació de la percepció per assistència efectiva dels regidors i regidores a les sessions del Ple
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3376 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1701 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró de la taxa de recollida d'escombraries any 2024
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1470 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1456 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del procés d'obertura del període de convocatòria per al càrrec de jutge de pau titular
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1079 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Contractació urgent d'un auxiliar administratiu
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 11401 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la cinquena modificació del pressupost - Exp. 206/2023
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10593 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 228-0 Edicte: 9932 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Suspensió de les tramitacions i llicències urbanístiques referides a la implantació de parcs d'energies renovables i xarxes elèctriques i magatzems de suport de línies d'evacuació
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8917 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'expedient del pressupost municipal per a l'exercici 2024